white-logo.png
testing.png

בדיקות תכנה, מערכות ושילובים

חזרה לדף
הקודם

גישה ייחודית לעולם הבדיקות, המבוססת על הבנת החשיבות וההכרה של של עולם התוכן של משתמשי הקצה,

כך שבודק התכנה ידע לחזות בעיות שאינן נצפות בצוות הפיתוח.

  • השתלבות במתודולוגיות עבודה שונות

  • שיטות עבודה מותאמות ללקוח בהם Agile, SCRUM, DEVOPS
  • מפרטי בדיקה

  • הפקת דוחות סיכום

  • בדיקות בראיה מבצעית

  • כתיבת תכניות בדיקה

  • אספקת תוצרי QA ייעודיים